Tour Ronde

Tour Ronde, 3792 m, Italia/Francia, Valle d’Aosta/Rodano-Alpi